VUK 374 için arşiv

VUK Madde 374

CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI: Madde 374 – Aşağıda yazılı süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilmez: 1. (Değişik bent: 23/06/1982 – 2686/42 md.) Vergi ziyaı cezasında (…) cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden; 353 ve mükerrer 355 inci Maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci [...]

Yorum yok